dr Dragan Stajić
ginekolog
Pregledajte kurseve prema dr Dragan
Struka predavačaspecijalista ginekologije i akušerstva
Specijalnostginekologija i akušerstvo

Biografija

Završio je osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Magistarske studije, odbranio magistarsku tezu «Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze«, 06.06.2007. godine. Završio subspecijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine. Izabran za zvanje asistenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine Radno iskustvo: Klinički centar Vojvodine Klinika za ginekologiju i akušerstvo - Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, volonterska specijalizacija (1998-2003) - Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, od 2003. godine - Šef odseka za prijem i trijažu trudnica, od 2011. godine - V.D. Upravnika Klinike za ginekologiju i akušerstva, od 2012. godine - Subspecijalista iz oblasti Fertiliteta i steriliteta od 2016. godine - Asistent na Medicinskom fakultetu, Katedra za ginekologiju i akušerstvo od 2016. godine Projekti i kliničke studije: - Pokraijinski sekratarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine: Uticaj respiratornih poremećaja tokom spavanja na tok i ishod rizičnih trudnoća, (2009/2010), učesnik u projektu - Klinička studija „Prospektivna, jednostruko slepa,randomizovana studija faze III za procenu bezbednosti i efikasnosti Fibrinskog lepka Grifols (FS Grifols) kao dodatka hemostazi u toku otvorene operacije mekog tkiva“ IG1103 (2014/2015)