Katarina Majkić
pedagog, praktičar terapije igrom
Pregledajte kurseve prema Katarina
Struka predavačaPlay Centar
Specijalnostpedagog i praktičar terapije igrom

Biografija

Od 2001. godine u fokusu profesionalnog razvoja i angažovanja je individualni i grupni rad sa decom predškolskog uzrasta, kao i savetodavni rad sa porodicama. U savetodavnom radu sa porodicom primenjuje teorijske okvire i koncepte transakcione analize, filijalne terapije igrom i teoriju afektivne vezanosti. Poseban fokus je na razvijanju odnosa dete - roditelj kroz igru i usmeravanje na potencijale deteta. Poseduje dugogodišnje iskustvo u kreairanju i realizaciji programa za decu predškolskog uzrasta tokom više od 10 godina rada u neposrednom vrtićkom okruženju. Autorka i realizatorka više edukativnih programa, radionica, iskustvenih grupa namenjenih roditeljima dece ranog uzrasta. Autorka i koautorka više edukacija i akreditovanih programa namenjenih profesionalcima koji su angažovani u radu sa decom i njihovim porodicama. Dugogodišnja aktivistkinja i saradnica u organizacijama civilnog sektora u procesu kreiranja i implementacije različitih programa i projekata za decu i porodice iz osetljivih grupa. Koordinatorka i saradnica na više programa i projekata koji su se bavili uključivanjem dece i odraslih sa smetnjama u razvoju u društvenu sredinu.